Obchodní podmínky


Následující všeobecné podmínky služby definují způsoby poskytování a používání služby Quicktext službou Quicktext SAS. Vztahuje se na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která si přeje využívat Službu a která má registrační číslo a přihlašuje se ke své profesní způsobilosti (dále jen „Klient“). Smlouva mezi zákazníkem a Quicktext SAS je ukončena, jakmile je služba implementována. V každém případě uzavírá Klient prostřednictvím služby Quicktext Smlouvu se společností Quicktext SAS v souladu s podmínkami následujících Všeobecných podmínek služby, které potvrzuje, že obdržel, potvrzuje, že si přečetl a porozuměl a že se zavazuje dodržovat.

Článek 1: Definice

Quicktext SAS se zavazuje poskytovat okamžitou službu správy komunikace nazvanou Quicktext z webového rozhraní. Tato služba zahrnuje SMS, instant messaging, live chat, bot a umělou inteligenci.

Článek 2: Podmínky přístupu ke službě

2.1 Aby bylo možné používat Quicktext, musí zákazník zaslat své řádně vyplněné registrační žádosti do Quicktext SAS. Quicktext SAS si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli nekompletní nebo nekompatibilní aplikaci. Quicktext SAS si vyhrazuje právo, s dobrým důvodem, odmítnout registraci služby jakékoli osobě, zejména jakékoli osobě, jejíž služba skončila po méně než 12 měsících ode dne žádosti o registraci, zejména z důvodu podvodu nebo nezákonné používání Služby.

2.2 Přístupové sazby a poplatky za spotřebu se mohou změnit bez předchozího upozornění a budou přehodnoceny podle sazeb platných ke každému výročí.

Článek 3: využívání služby

3.1 Quicktext je zákazníkům poskytován k použití v přísném souladu s místními zákony a předpisy o ochraně soukromí. Zejména by měl být Quicktext používán pouze ke komunikaci se stávajícími zákazníky a ne k získání nových obchodů. Zákazník je výhradně odpovědný a musí zajistit, aby žádná jiná osoba neměla přístup ke Službě bez jeho svolení.

3.2 V rámci nabídky Iron je Klient zodpovědný za zajištění dostupnosti služby na svých webových stránkách a v rezervačním systému.

3.3 Služba nezahrnuje tzv. Negeografická čísla (krátká čísla, speciální čísla, satelit atd.)

3.4 Změny podmínek používání Služby budou Zákazníkovi oznámeny před datem jejich účinnosti. Pokud Klient tyto změny odmítne, může vypovědět Smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 6.1. Používání Služby po tomto datu by znamenalo, že Klient přijme uvedenou upravenou Smlouvu.

3.5 Quicktext SAS informuje zákazníka, že služba bude pozastavena, aniž by převzala odpovědnost za opravu nebo záruku její údržby. Kromě mimořádných událostí se Quicktext SAS bude snažit tyto úkoly provádět i mimo běžné provozní hodiny.

3.6 Čísla SMS nebo WhatsApp poskytovaná Klientovi jsou pronajímána na dobu trvání smlouvy, a to lze změnit bez předchozího upozornění a není přenosné ani přenositelné.

3.7 Data lze ukládat až do doby uvedené v nabídce vybrané Klientem. Na žádost Klienta mohou být data uložena po delší dobu za 5 EUR měsíčně za hotel.

Článek 4: pozastavení služby

4.1 Aby nedošlo k podvodnému použití Služby a aby byla zajištěna ochrana Klienta, může Quicktext SAS pozastavit službu Quicktext v případě překročení komunikačního limitu o měsíční částku 100 EUR nebo v případě neobvyklé spotřeby klientem. .

4.2 Jakákoli faktura, která není uhrazena v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5.3, může vést k pozastavení Služby, a to bude platit, dokud Klient platbu neprovede. V takovém případě budou zákazníkovi vyúčtovány náklady na opětovné připojení služby, jejichž pevná částka je stanovena na 30 EUR bez daní. 4.3 V případě pozastavení Služby na dobu delší než 2 měsíce bude mít Quicktext SAS možnost vypovědět Smlouvu se všemi právy zasláním Klienta doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí oznámení o tomto ukončení.

Článek 5: Finanční podmínky a vyúčtování.

5.1 Záznamy, které se objevují ve statistickém systému Quicktext, musí zákazník potvrdit použití, pokud není prokázáno jinak.

5.2 Fakturace je měsíční a vychází z balíčku vybraného zákazníkem. Konverzace řízené umělou inteligencí jsou omezeny na 200 měsíčně. Kromě toho bude za každých 100 konverzací účtován dodatečný poplatek 50 EUR měsíčně.

5.3 Měsíční účty se platí inkasem desátého měsíce následujícího měsíce. V případě odmítnutí inkasa může Quicktext SAS pozastavit Službu bez předchozího upozornění po platném prvním pokusu, který zůstává nezměněn. V takovém případě bude účtován správní poplatek ve výši 50 EUR bez daní. Quicktext SAS může také zvýšit jakýkoli zbývající zůstatek kvůli odpovídajícímu úroku se sazbou a polovinou současné zákonné úrokové sazby.

5.4 V případě úhrady je Zákazník povinen zaplatit nesporné částky při splatnosti.

5.5 Platba za Službu se provádí prostřednictvím automatického inkasa, Quicktext SAS se může rozhodnout, že přijme či nepřijme jakýkoli jiný způsob platby, který proto bude Quicktext SAS předložen k inkasu za měsíční částku 17 EUR bez daní za pevné poplatky za správu a zpracování faktur.

5.6 V případě nezaplacení Klientem Klient souhlasí s tím, že osobní údaje popsané v článku 7.2 budou použity k tomu, aby bylo možné získat zpět dlužné částky. Vrácení a neuhrazené poplatky hradí Klient v případě, že obdrží příkaz k provedení.

Článek 6: Doba trvání a ukončení

6.1 Smlouva mezi Quicktextem a Klientem se uzavírá na dobu jednoho (1) roku. Bude obnoveno na dobu jednoho roku, tichým obnovením, v případě, že nedojde k ukončení, zasláním doporučeného dopisu jednou ze stran, tři (3) měsíce před uplynutím jeho platnosti.

6.2 Quicktext SAS může pozastavit nebo ukončit Smlouvu s plnými právy a bez předchozího upozornění v případě, že Klient nesplní některou ze svých povinností, v případě, že Klient učiní nepravdivé prohlášení týkající se Smlouvy.

Článek 7: osobní údaje

7.1 Klient je povinen pro potřeby Smlouvy poskytnout příslušné osobní informace, jak je uvedeno v čl. 7.2 níže. Tyto informace jsou určeny pro Quicktext SAS a jakoukoli přidruženou společnost a budou použity pro výhradní požadavky správy Zákaznické smlouvy.

7.2 Klient bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v předchozím článku zahrnují: osobní údaje, jako jsou příjmení, jména, datum narození, poštovní a e-mailové adresy, pevné a / nebo mobilní telefonní čísla, faxové číslo, podrobnosti o smluvní vztahy mezi Klientem a Quicktextem SAS a jakoukoli další přidruženou společností a bankovní údaje.

Článek 8: odpovědnost

8.1 Quicktext SAS se zavazuje zajistit, že pro poskytování Služby bude poskytována veškerá nezbytná způsobilost a pozornost. Společnost Quicktext SAS si může ponechat svou odpovědnost zachovanou, pokud z důvodu nezávislého na jejím záměru byla Služba částečně nebo zcela nepřístupná, přerušená nebo nekvalitní, zejména při využívání služeb poskytovatele internetových služeb.

8.2 Quicktext SAS neodpovídá za porušení svých smluvních závazků, pokud jsou tyto důsledky vyšší moci.

8.3 Quicktext SAS neodpovídá za žádné nepřímé škody, strany uznávají, co představuje zejména škody, jako jsou ušlý zisk, zákazníci, data nebo jakákoli jiná ztráta nehmotného majetku, která přispívá k poskytování nebo použití Služby a / nebo nemožnost přístupu ke Službě a / nebo následování neoprávněného přístupu ke Službě třetí stranou a / nebo následování chování třetí strany, jakož i jakýkoli jiný problém související se Službou.

8.4 Odpovědnost Quicktext SAS podle této smlouvy nesmí v žádném případě překročit u všech škod, které Klientovi vznikly v důsledku Smlouvy, limit odpovídající částkám zaplaceným Klientem v rámci Služby během šesti měsíců před provedením. škod. Jedna ze smluvních stran nesmí zahájit ani podat žalobu ani žalobu déle než jeden rok po výskytu události.

Článek 9: Převodní právo

9.1 Jakýkoli převod této smlouvy ze strany klienta je předložen k výslovnému předchozímu písemnému souhlasu Quicktext SAS.

9.2 Quicktext SAS může postoupit celou smlouvu nebo její část poté, co o tom předem informoval klienta. Kromě toho může Quicktext SAS použít k plnění smlouvy libovolného subdodavatele podle svého výběru.

Článek 10: Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

10.1 Quicktext SAS nebude používat data uživatele pro jiné účely než pro poskytování služeb a nebude prodávat uvedená data třetí straně.

10.2 Quicktext SAS nezveřejní žádné osobní informace Uživatelů nebo pouze ve výjimečných případech, že jsou tyto informace nezbytné pro právní účely.

10.3 Quicktext SAS splňuje platné evropské předpisy týkající se

důvěrnost. Quicktext SAS zaručuje implementaci vhodných technických a organizačních opatření pro ochranu, důvěrné zacházení a prevenci předávání údajů, které zpracovává, a za dodržování všech požadavků týkajících se důvěrnosti a soukromí v přísném souladu s Pokyny a podmínky stanovené v GDPR. Společnost Quicktext SAS se zavazuje poskytovat pomoc v souladu se svou povinností reagovat na žádosti zúčastněných stran, které mohou vyplynout z výkonu jejich práv definovaných v GDPR.

10.4 Informace v úložišti Quicktext SAS jsou chráněny heslem, takže k jeho osobním informacím má přístup pouze Uživatel. Uživatelské jméno a heslo poskytnuté společností Quicktext SAS uživateli jsou přísně osobní a musí být udržovány v tajnosti. Uživatel je odpovědný za zneužití uživatelského jména / hesla a bude okamžitě informovat Quicktext SAS o jakékoli ztrátě, odcizení nebo zneužití.

Článek 11: Různá ustanovení

11.1 Aniž je dotčen článek 6.1, veškerá komunikace mezi Klientem a Quicktext SAS podle této Smlouvy bude probíhat poštou, faxem nebo e-mailem.

11.2 Jak dovoluje zákon, žádné ustanovení této smlouvy, které je považováno za protiprávní nebo neplatné nebo které nelze vymáhat, nebude mít vliv na vymahatelnost žádné jiné ustanovení této smlouvy.

11.3 Skutečnost, že Quicktext SAS nemá přednost před žádným ustanovením Smlouvy, nebude v budoucnu vykládána jako vzdání se tohoto ustanovení.

11.4 Tato Smlouva stanoví všechny stávající závazky mezi Klientem a Quicktext SAS. Nahrazuje a ruší všechny předchozí ústní nebo písemné závazky související s předmětem smlouvy.

11.5 Smlouva se řídí francouzským právem. Jakýkoli rozdíl, který mezi stranami vznikne v souvislosti s existencí, výkladem nebo plněním smlouvy, bude podléhat výlučné jurisdikci pařížského obchodního soudu.